1 Introductie

In het kader van de dienstverlening van CS Administratie B.V. (hierna: ‘’CS Administratie’’ of ‘’wij’’) worden persoonsgegevens verwerkt. CS Administratie kwalificeert hierbij als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit privacy statement biedt informatie over de verwerking van persoonsgegevens door CS Administratie B.V. CS Administratie is gevestigd te Oostzeedijk Beneden 75B, 3062VM te Rotterdam.

CS Administratie mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. Wij verzamelen deze gegevens omdat we bijvoorbeeld een overeenkomst met u hebben of in contact zijn over onze diensten.  De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de AVG, de Uitvoeringswet AVG en eventuele andere toepasselijke wetgeving (hierna: privacywetgeving). Op grond van privacywetgeving heeft CS Administratie de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door CS Administratie worden verwerkt;
 • toestemming te vragen voor het verwerken van bepaalde gegevens.

CS Administratie vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft CS Administratie in dit privacy statement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens CS Administratie expliciet om uw toestemming moet vragen.

2 Welke persoonsgegevens

CS Administratie verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van CS Administratie, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van CS Administratie of via het contactformulier contact met ons opneemt. CS Administratie verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e- mailadres en wanneer dit voor het leveren van onze dienstverlening noodzakelijk is uw BSN- nummer en/of een kopie ID-bewijs.

3 Verwerkingsgrondslagen en doeleinden

  CS Administratie verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen:

  a) Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent

  of het op uw verzoek verrichten van precontractuele handelingen;

  b) Wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;

  c) Wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of de

  belangen van een derde;

  d) Met uw toestemming.

  CS Administratie verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit privacy statement. CS Administratie gebruik bovenstaande persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden en stellen ons in staat om:

  • de overeenkomst die klanten met CS Administratie sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
   • onze dienstverlening te kunnen leveren;
   • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
   • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen en/of te optimaliseren.

  4 Verstrekking persoonsgegevens aan derden

  CS Administratie verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de CS Administratie-organisatie, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift, dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die CS Administratie met u heeft gesloten of wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven. De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.

  5 Beveiliging

  CS Administratie neemt passende technische en organische maatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen vernietiging, verlies, schade, aanpassing, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking.

  6 Cookies

  Op onze website maken wij gebruik van kleine tekstbestanden, zogenaamde cookies. Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken.

  7 Bewaartermijnen

  Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. Zo hanteer CS Administratie een termijn van twee jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is, zal CS Administratie zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

  8 Uw rechten als betrokkene

  U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door CS Administratie:

  • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
   • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;

  · het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

  • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
   • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
   • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

  9 Contact

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten of heeft u een klacht over de verwerking, dan kunt u dit per email naar info@csaccountancy.nl aangeven. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van CS Administratie. Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met CS Administratie B.V. opnemen en probeert CS Administratie er samen met u uit te komen. Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Neem dan ook contact op via info@csaccountancy.nl of per post (CS Administratie B.V., Oostzeedijk Beneden 75B, 3062VM te Rotterdam).

  opnemen. Uiteraard zal CS Administratie ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan. Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van CS Administratie.

  Updates van onze privacy statement
  Deze versie dateert van augustus 2023. Eventuele wijzigingen van deze site kunnen leiden tot aanpassingen in dit Privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.